Bild 1 av 1

Västerängsudd

Visa karta

Västerängsudd

Västerängsudds naturreservat är ett strandnära område med betesmarker och ädellövskog beläget på en udde 5 kilometer sydväst om Märsta. Större delen av området utgörs av ädellövskog och hassellundar. I området finns också öppen kultiverad betesmark. I ädellöv- och lundpartierna finns en rik lundflora. Reservatet hyser också en intressant fågelfauna i ädellövskogen och vassområdena. Fågelarter som näktergal, kattuggla och hornuggla finns uppgivna. Området är ett populärt utflyktsmål för det rörliga friluftslivet. På de sanka partierna och öppna gräsmarkerna i reservatet finns fortfarande bestånd av tidlösa.

Lämna en kommentar