Bild 1 av 1

Torslunda

Visa karta

Torslunda

Torslunda är ett skogsområde med höga naturvärden. Huvuddelen av området utgörs av barrskog. Mindre partier har karaktär av kalkbarrskog. Granen är dominerande i trädskiktet över stora delar av området. Partier med tallmyr finns i de östra delarna. Det finns även partier med sumpskog och asp-björkdominerad lövskog. Sumpskogen är flerskiktad och består i huvudsak av al och glasbjörk. Partier med talldominerad myrmark förekommer också.

I bland annat den sydöstra delen av områden finns ett parti med gammal skogslind. Här finns bland annat blåsippa, sårläka, skogsknipprot, smultron och slankstarr. Svampfloran är artrik med förekomst av rödlistade arter som bombmurkla, koppartaggsvamp, kryddspindling, luddticka och stor vårtrattskivling.

Lämna en kommentar